พวกเรา JFE STEEL GALVANIZING (THAILAND) LTD. นั้น เน้นการทำงานแบบประยุกต์ ใช้ความรู้ความสามารถเป็นเมล็ดพันธ์ ในการปลูกสร้างเทคโนโลยี อันเป็นรากฐานแห่งนวัตกรรมนั้นขึ้นมา บริษัทของเรายังให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร ดังจะเห็นได้จาก กิจกรรมด้านคุณภาพต่างๆ ระบบการตอบแทนรางวัล เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่เป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานเองได้มีความคิดริเริ่ม แก้ไขปัญหา และนำเสนอผลงานทั้งสิ้น Posted Date Job Title Positions