นโยบายจัดซื้อ บริษัท เจเอฟอี สตีล กัลวาไนซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

นโยบายจัดซื้อ

บริษัท เจเอฟอี สตีล กัลวาไนซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

 

บริษัท เจเอฟอี สตีล กัลวาไนซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้พัฒนาและดำเนินการภายใต้ระบบการจัดซื้อแบบยั่งยืน ซึ่งล้วนมีพื้นฐานมาจากความตั้งใจมุ่งมั่นของบริษัทฯที่จะเคารพในสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติตามกฏหมาย หรือระเบียบข้อกำหนดต่างๆทั้งหมดทั้งปวง รวมไปถึงการปกปักพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

.

ด้วยความตั้งใจมุ่งมั่นดังกล่าว บริษัทฯของเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า พันธมิตรทางธุรกิจของเรานั้นจะยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตาม แนวทางการดำเนินธุรกิจ ดังที่จะกล่าวต่อจากนี้ เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวในการร่วมดำเนินการตามนโยบายจัดซื้อของเรา 

.

ทั้งนี้ บริษัทฯขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง สำหรับทุกความพยายามของพันธมิตรทางธุรกิจทุกท่านในการให้ความร่วมมือ มีความเห็นชอบใน แนวทางการดำเนินธุรกิจ  นี้และ ยอมรับนำแนวทางไปปฏิบัติโดยทั่วกัน

 

แนวทางการดำเนินธุรกิจ

๑. เคารพในสิทธิมนุษยชน

เราตระหนักในคุณค่าที่หลากหลายของแต่ละปัจเจกบุคคล และยอมรับ และสนับสนุนในสิทธิมนุษยชนของทุกคน ตามกฏหมายนานาชาติ

.

เราปฏิเสธการใช้งานแรงงานเด็ก แรงงานบังคับ รวมทั้ง การค้ามนุษย์ในทุกรูปแบบ เราไม่ยอมรับการทารุณกรรมใดๆ และเราจะไม่จัดซื้อแร่ธาตุแห่งความขัดแย้ง (Conflict Minerals) เข้ามาใช้งาน

.

เรามุ่งมั่นในการป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ที่เกิดจากการทำงาน และสร้างสภาวะแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย และมีอาชีวะอนามัย

   

๒. ปฏิบัติตามกฏหมาย

เราพร้อมปฏิบัติตามกฏหมาย และข้อกำหนดที่บังคับใช้ต่างๆ รวมไปถึง กรอบปฏิบัติทางสังคมในแต่ละประเทศ หรือ ท้องที่ต่างๆที่เราได้ดำเนินธุรกิจ เราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการติดสินบนเจ้าหน้าที่ราชการใดๆ และมุ่งมั่นในการป้องกันคอรัปชั่น และการติดสินบน

.

เราจะเข้าร่วมในการแข่งขันธุรกิจอย่างอิสระ และเป็นธรรม พร้อมไปด้วยการนำเสนอเสถียรภาพในการนำเสนออุปทานของผลิตภัณฑ์ และบริการที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ

 

๓. ปกปักพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

เรามุ่งมั่นในการดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก

.

เราทำงานเพื่อป้องกันมลภาวะทางอากาศ มลภาวะในทะเล มลภาวะทางน้ำ และมลภาวะในดิน

.

เราจะผลักดันการรีไซเคิลทรัพยากรต่างๆ และการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้เกิดการใช้งานทรัพยากรของโลกนี้ที่มีอย่างจำกัดให้เป็นไปได้อย่างยั่งยืน