ปรัชญาองค์กร

 

 

 

 

ปรัชญาองค์กร 

กลุ่มบริษัท เจเอฟอี จะอุทิศตนให้กับสังคม
ด้วยเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าของโลก

 

ค่านิยมองค์กร

 

ท้าทาย ยืดหยุ่น จริงใจ

 

The Name of "JSGT"

"J" for JFE,

"S" for steel, 

"G" for Galvanizing,

and "T" for   Thailand

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

จริยธรรมองค์กร

          ๑. สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และนำเสนอบริการที่เปี่ยมคุณภาพแก่ลูกค้า
              ด้วยเทคโนโลยีชั้นเลิศ โดยตระหนักถึงการทำงานด้วยความปลอดภัย
          ๒. อุทิศตนแก่ชุมชน โดยการดำรงตนเป็นองค์กรที่โปร่งใส
          ๓. มุ่งมั่นสู่ความเป็นองค์กรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
          ๔. เข้าใจนโยบายและเป้าหมายของบริษัทอย่างลึกซึ้ง            
               รวมทั้งสามารถนำไปปฏิบัติได้
          ๕. พยายามพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
          ๖. มีปฏิสัมพันธ์และให้ความร่วมมือกับพนักงานท่านอื่น
              และแผนกอื่นอย่างเต็มที่
          ๗. มีความเคารพนับถือซึ่งกันและกัน และร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อม
               ในการทำงานที่ดี

          ๘. ระลึกไว้ซึ่งความขอบคุณต่อเพื่อนร่วมงาน ครอบครัว และบุพการี

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------