และแล้วก็ถึงวันที่JSGT จะก้าวไปข้างหน้าอีกหนึ่งก้าวอย่างมั่นคง เวลาแห่งการเดินหน้าอย่างเต็มกำลังไปสู่ ISO 9001:2008หากเปรียบ JSGT เป็นช่วงชีวิตของคนเราแล้ว JSGTก็เหมือนคนวัยหนุ่มสาวที่กำลังจะค้นหาเส้นทางและความเป็นตัวของตัวเองในปีนี้ JSGT จะเป็นบริษัทหนุ่มสาวที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ เป็นดาวเด่นในอุตสาหกรรมซึ่งสะท้อนให้เห็นคุณภาพงานที่พวกเราได้สร้างสรรค์ออกไป
 
ความเป็นมาของคุณภาพนั้น เป็นที่รู้กันดีว่าเรามีคุณภาพที่ได้มาตรฐานจาก JFE STEEL และเราได้ใช้นโยบายดังกล่าวนั้นเป็นกรอบในการพัฒนาคุณภาพของ JSGT รวมกับเอกลักษณ์ในการเพิ่มพูนคุณภาพแบบ JSGT เข้าไป ก่อให้เกิดเป็นนโยบายด้านคุณภาพดังนี้
 
“เราจะสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ด้วยเทคโนโลยีชั้นนำ
 
เพื่อตอบสนองในความคาดหวังและความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
 
โดยการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง”
 
นโยบายคุณภาพดังกล่าวนั้น พัฒนาขึ้นมาจากองค์ประกอบที่ JSGT ถือเป็นองค์ประกอบหลักในงานคุณภาพนั้นคือ
 
1. การปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement)
 
2.ความคาดหวังและความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า (Customer Satisfaction and Expectation)
 
 
3.คุณภาพ (High Quality)
 
ด้วยจิตวิญญานที่ท้าทาย (Challenging Spirit) นี้เอง JSGT จึงทำการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำเสนอคุณภาพนั้นผ่านผลิตภัณฑ์ บวกกับวิธีการคิดอย่างยืดหยุ่น (Flexibility) และการทำงานอย่างจริงใจ (Sincerity) ที่ทำให้เราสามารถตอบโจทย์ที่เป็นความคาดหวังสูงสุดของลูกค้าได้ ก่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าในเรื่องของคุณภาพ จากนั้นด้วยจิตวิญญานที่ท้าทายก็จะผลักดัน พวกเราชาว JSGTให้มีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดวงจรแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Improvement Cycle) 
 
ถนนสายแห่งคุณภาพนี้ ที่พวกเราชาว JSGT กำลังเดินหน้ามุ่งสู่จุดหมายปลายทางนั้น พวกเราขอเชิญลูกค้าทุกท่าน รวมถึงกลุ่มผู้มีผลประโยชน์ร่วมทุกท่าน เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในวงจรคุณภาพที่ยั่งยืนนี้ด้วยกัน อันจะเป็นอีกหนึ่งวงจรที่หมุนไปและเพิ่มความเข้มแข็งของห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมผลิตรถยนตร์ภายในประเทศไทยต่อไป